مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندان و اعضاء خانواده:

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت

اقامت موقت در کانادا شامل سه بخش اصلی زیر می گردد:

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت