خدمات به مهاجرین

خدمات به متقاضیان تحصیل، کار و گردشگری در کانادا    
         
 مجوز کار در کانادا Work Permit   تور گردشگری کانادا  Tourist Visa   ویزای تحصیلی در کانادا Study Permit
Work Permit   tourist visa   study visa
         
         
خدمات و سرویس های تخصصی به مهاجرین و تازه واردین به کانادا،  مستقر سازی، آموزش زبان و اشتغال به کار، آموزش عمومی جهت آشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود.     
         
 خدمات و سرویس های تخصصی به تازه واردین  آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق قانونی خود  آموزش زبان و بستر سازی جهت اشتغال به کار مهاجرین
     
         
 اشتغال به کار مهاجرین، خدمات آموزشی و بهداشتی  آموزش زبان و بستر سازی جهت اشتغال به کار مهاجرین  اشتغال به کار مهاجرین، خدمات آموزشی و بهداشتی
 ISS b    mosaic b    YMCA b