خدمات به مهاجرین

خدمات و سرویس های تخصصی به مهاجرین و تازه واردین به کانادا،  مستقر سازی، آموزش زبان و اشتغال به کار، آموزش عمومی جهت آشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود.

   
آموزش زبان و بستر سازی جهت اشتغال به کار مهاجرین   آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق قانونی خود   خدمات و سرویس های تخصصی به تازه واردین
         
YMCA b    mosaic b   ISS b 
اشتغال به کار مهاجرین، خدمات آموزشی و بهداشتی   آموزش زبان و بستر سازی جهت اشتغال به کار مهاجرین    اشتغال به کار مهاجرین، خدمات آموزشی و بهداشتی