Work Permit ویزای کار در کانادا

in TEMPORARY
Hits: 1885

هر ساله حدود 100,000 نفر از طریق ویزای كار وارد كانادا مي شوند .
شهروندان كانادا و دارندگان اقامت دائم مي توانند در كانادا كار كنند . به غير از این افراد، سایر اشخاص بايد براي كار در كانادا مجوز كار از اداره مهاجرت كانادا دریافت کنند.

كار در كانادا – اطلاعات اصلي
> كار از لحاظ اداره مهاجرت كانادا به معناي فعاليتي است كه در قبال آن پولي دريافت مي شود، فعاليتی كه مستقيما با فعاليت هاي شهروندان كانادا يا دارندگان اقامت دائم در بازار كار كانادا رقابت كند.
> مقامات اداره مهاجرت كانادا براي تعداد محدودي از فعاليت هاي كاری مجوز كار صادر مي كنند.
> پيشنهاد كار از سوي يك كارفرماي كانادايي معمولا پيش نياز صدور مجوز كار مي باشد.
> در برخي موارد اداره مهاجرت كانادا مجوز كار بدون مخدودیت صادر مي كند كه در این روش به وجود كارفرما نيازي نيست .
> ماهيتاً مجوز كار به طور موقت صادر مي شوند اما مي توان آن را از داخل كانادا تمديد كرد.
> معمولا فقط مقامات اداره مهاجرت كانادا ويزای كار را صادر مي كنند. درخواست كار بايد توسط اداره استخدام و رفاه اجتماعی کانادا ( ESDC) تاييد شده باشد. اين تاييديه نشانگر اين است كه كار پيشنهادي تاثير منفي بر بازار كار كانادا ندارد. اگر چه ، برخي از مشاغل به عنوان مشاغل مورد نیاز محسوب مي گردند و استانها بسته به نیاز خود، وذود کارگران به این مشاغل را تسهیل کرده اند، برای مثال LMIA را حذف کرده اند. 

مجوز كار مي تواند بدون تاييد از ESDC در شرايط زير صادر گردد:
> تحت پيمان هاي بين المللي مثل پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (USMCA)
> به عنوان بخشي از موافقت هاي دو جانبه مثل برنامه هاي ارسال و دريافت معلم و نيروي جوان
> زماني كه دانشجوي خارجي بايد جهت تكميل درس، به مدت معینی در شغلی فعالیت داشته باشد انجام دهد
> براي کلیه افرادی که Open workpermit دارند

اطلاعات بیشتر جهت اخذ ویزای کار در کانادا

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت