تور گردشی

tour 3

اقامت موقت

اقامت موقت در کانادا شامل سه بخش اصلی زیر می گردد:

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت

مهاجرت خویشاوندی

مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندان و اعضاء خانواده:

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت