مراکز ایرانی در ونکوور

رسانه های ایرانی در شهر ونکوور

نشریات ایرانی

604.986.2077           ایران زمین
604.922.3491           پیک مهر
604.986.4726           پیوند
778.340.8887           دانستنیها
604.913.0399           دانشمند
604.988.9262           شهروند بی سی
604.565.2479           فرهنگ

604.715.0731

     www.iranian411.ca     کتاب راهنمای ایرانیان
604.925.3234           گپی با مهاجرین

604.270.6946

          گوناگون

کانال های تلویزیونی

604.990.0066           پرواز
604.986.4726           پیوند

رادیوهای ایرانی

604.778.5211           رادیو آرامش
604.921.4726           رادیو شبانه
604.988.9262           رادیو شهروند
604.909.9919           رادیو صدای بهایی
604.684.7561           رادیو صدای زن
604.800.3269           رادیو فارسیب زبان ونکوور

مراکز مذهبی ایرانی

604.715.7712     www.imamalicentre.com      مرکز اسلامی امام علی 
604.727.8778     www.ghadirmasjid.com     موسسه اسلامی الغدیر
604.960.0412           موسسه اسلامی نور
604.273.4786           سازمان جوانان شیعه
604.270.3923           جامعه شیعیان استان بی سی
604.985.6863           خانقاه اویسی شاه مقصودی
604.561.0142     www.persianchristianchurch.ca     کلیسای فارسی کلوری
604.684.8475           کلیسای ساحل

سازمان ها و نهادهای اجتماعی

سازمان های مبارزه با تبعید نژادی

604.689.8474           ائتلاف حقوق بشر بی سی

604.775.2000

604.666.2251

         

دادگاه حقوق بشر بی سی