اقامت موقت

اقامت موقت در کانادا شامل سه بخش اصلی زیر می گردد: