اقامت موقت

اقامت موقت در کانادا شامل سه بخش اصلی زیر می گردد:

مهاجرت خویشاوندی

مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندان و اعضاء خانواده:

مهاجرت متخصصین